• (044) 3347 7915 - 3348 2764 - 3348 1433

آببندی مخازن، استخرها

آببندی مخازن، استخرها

آببندی مخازن آب و فاضلاب، استخر، پشت بام، دیوار زیرزمین، چاله آسانسور و ... با استفاده از آببند پلیمری.

تاریخ ثبت پست :دوشنبه 20 اردیبهشت 1395 ساعت 11:50